FÂTİHİN İSTANBUL'A GİRİŞİ

Fâtih Sultan Mehmed, fetih günü öğle vaktine doğru, ulemâ ve devlet erkânıyla berâber çavuş ve solakların da katıldığı muhteşem bir alayla atlı olarak Topkapı'dan şehre girdi ve doğruca Ayasofya'ya gitti. Ayasofya'ya girdiğinde korkularından yerlere uzanarak ağlayanlara susmalarını işâret ederek patriğe hitâben şöyle dedi:
"Ayağa kalk! Ben Sultan Mehmed, sana ve arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki, bugünden îtibâren artık ne hayâtınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız."
Sonra ordu kumandanlarına "halka hiçbir fenâlık yapılmaması için askere tenbih edilmesini ve bunun için gereken tedbirin alınmasını" emretti.

Ertesi gün (30 Mayıs'ta) halkın sokağa çıkması, kaçıp şurada burada saklananların evlerine dönmeleri, kimsenin mal, can, ırz, din ve mezhebi için, örf ve âdeti için hiçbir endişe duymaması gerektiği Sultân Mehmed'in fermanları ile sokaklarda halka ilân edildi.

Fazilet Takvimi