TARİHE SAYGI

Farklı yorumlar yapılmasına rağmen, tarih İlimdir; zira, belli araştırma metodu ve disiplini vardır Ordusuna "Asâkir-i İslâm", ülkesine "Memâlik-ı İs lâm" diyerek Osmanlı milli kimliğini İslâm'la bütünler (irdiğini ortaya koyuyordu. Samimiyet derecesini de, eserlerinde ve icraatında görüyoruz. "îlâ-yı kelimetulluh" uğruna fetihler yapmış, en aziz evlatlarını savaş alanlarında bırakmıştır. Ancak bu açık hakikate rağmen, bir zamanlar Osmanlı'yı yanlış acılardan yorumlamak moda idi. Onlar Osmanlı'yı kafa yapılarına uygun şekilde anlatırken, bazı saflar da ağzı açık dinliyordu..
«... Bir sempozyumda laf dönüp dolaşıp hareme geldi. Bir doçent hışımla konuşmaya başladı: "Zavallı zenciyi alıp, hadım ediyor ve onu karının başına bekçi dikiyorsun. Karını bekle be adam!" Çatık kaşlı doçent konuşmasına devam ederken yanımda oturan Batılı bir tarihçi kâğıtlarını toplamaya başladı. "Niçin ace le ediyorsunuz?" soruma, şu cevabı verdi: "Gâliba sizde, bilmediği mevzuda konuşmak mârifet sayılıyor, Bu meslektaşa harem ağalığını nasıl anlatmalı? Bu yalnız Osmanlı'ya ait bir husus değildi ve Osmanlı onları hadım etmiyordu. Harem, beyin söylediği gibi padişahın karılarının, câriyelerinin tıkıldığı kümesde değildi. Osman Gâzi, Orhan Gazi dönemlerinde harem yoktu. Peki sonra niçin kuruldu? Sebep bilinmeden zarûret anlaşılamaz. Ne anlatayım, nasıl anlatayım?"

"Geniş halk kitlelerinin muhayyilerini tahrik için yazılmış gazete tefrikalarını ilim adamımız gerçekmiş gibi söylüyor, ecdâda hücum ediyordu. İlim ciddiyeti olan bir yabancıyı da çileden çıkarıyordu...
"... Osmanlı'nın ictimâî yapısı üzerinde mütehassıs olan Erlanyen Üniversitesi profesörlerinden sayın Hutterroht'a sormuştum: "Hocam, Osmanlı geniş toprakı larını, çeşitli kavimleri. Topkapı Sarayı'ndan idare ediyordu. O saray da Batı'daki en mütevazi derebeyin sarayı kadar büyük değildi. Nasıl mümkün oluyordu?, Şu cevabı vermişti: "Sırrını çözebilmiş değilim. 16. asır da Filistin'in sosyal yapısı üzerinde çalışırken öyla ka yıtlar gördüm ki, şaşırdım. Üç yıl sonra bir köyden geçecek askeri birliğin öğle yemeğinden sonra yiyeceği üzümün nereden geleceği planlanmıştı. Herhalde devlet olarak insanlığın en muhteşem hârikasıdır."
"Hutterroht Hıristiyan ve Alman'dır. ilim adamı olduğu için, insanlığın hârikası önünde eğiliyor, ilmi öğrenemiyoruz, bâri saygıyı öğrenelim." (Türkiye'nin Me seleleri 1, KÜLTÜR. Dr. Mehmed Niyazi Özdemir)

Fazilet Takvimi