HIRKA-İ ŞERÎFE

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vefâtlarına yakın hırka-i şerîfelerini Veysel Karanî'ye vermelerini Hz. Ömer ile Hz. Ali'ye vasîyet ettiler. Veysel Karanî Hazretleri, evlenmediği ve evlâdı da olmadığı için hırka-i şerîfe kardeşi Şihâbeddîn el-Üveysîye intikâl etmiştir. Üveys âilesi, Irak ve Güneydoğu Anadolu da ikâmet ettikden sonra Kuşadası'na yerleşmiş ve uzun müddet ziraatla meşgul olup âşiret halinde yaşamıştır.
Peygamberimiz'in (s.a.v.) hırka-i şerîfleri kendilerinde bulunduğu için bu âileye daima saygı gösterilmiştir. Daha sonra Sultan I. Ahmed'in isteği üzerine aile İstanbul'a gelmiş ve reîsleri olan Şükrullâh el-Üveysî'nin Fâtih civârında Yavuz Selim'de kiraladığı evde İstanbul halkının hırka-i şerîfi ziyâret etmesi sağlanmıştır. Sultan I. Abdülhamid Hân, Fatih semtinde bir hırka-i şerîf odası yaptırmış, ardından Sultan Abdülmecid Hırka-i Şerîf Câmii'ni inşâ ettirmiş (1851) ve hırka-i şerîf burada muhafaza edilmeye başlanmıştır.

Ramazan-ı şerîf ayında vâlide Sultan tarafından ziyârete açılan hırka-i şerîf, Osmanlı devlet erkânı Topkapı sarayındaki "hırka-i sa'âdeti" ziyâret ettikten sonra bu câmi-i şerîfe gelerek hırka-i şerîfi de ziyâret etmeleri, burasını her sene Ramazân ayında bir ziyâretgâh hâline getirmiştir. Günümüzde de hırka-i şerîf ramazan ayının ilk cumasından kadir gecesine kadar ziyârete açılmaktadır. (İLA 143)

Fazilet Takvimi