KUR'ÂN-I KERİM'İN İNZALİ, TERTİBİ

Kur'ân-ı Kerîm, diğer semâvî kitaplar gibi bir defada değil, 23 senede nâzil olmuştur. Âyet-i kerîme ve sûrelerin tertibi, nüzûl sırasına göre değildir. Cebrâil (a.s.), Peygamber Efendimize vahy getirdiğinde; "falân âyeti, falân yere koyun" diyerek yerlerini de bildirirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de vahy katiplerine; "Bunu falân sûreye koyunuz" diye emrederek âyetlerin sûrelerdeki yerlerini göstermiş ve yazdırmıştır. Binâenaleyh âyetler ve sûrelerin yeri tevkîfîdir.

Vahiy kâtipleri âyet-i kerîmeleri, kağıt az olduğundan; tahtalara, deri üzerine, develerin kürek kemiklerine, porselenlere, hurma dallarına, yassı taşlara vs. yazarlardı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), son âyet-i kerîme nâzil olduktan sonra 81 gün (veya daha az) yaşamışlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in irtihâlin- den sonra vuku bulan Yemâme vak'âsında birçok kurrâ sahâbi'nin şehîd edilmesi üzerine, Hz. Ömer (r.a.)'ın teklifi ile Halife Hazreti Ebû Bekri Sıddîk'ın
(r.a.) tensibi ve emri, Zeyd bin Sâbit (r.a.) başkanlığında kurulan (Hz. Ömer, Osman, Ali, Übeyy bin Ka'b, İbnu Mes'ûd, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr, Abdullah bin Said, Talha, Sa'd, Huzeyfe, Amr bin As, Ebû Hureyre, Halid bin Velid, Ebû Mûsa el-Eş'arî, Ebû Zeyd, Ebu'd- Derdâ radıyallahü anhüm'den müteşekkil) bir heyete Kur'ân-ı Kerîm'i cem ettirmiş, iki kab arasına toplatmıştır. Bu toplama işi takriben bir sene sür- müştür.

Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) bu hizmetinden dolayı Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurmuştur: "Allâh'ın rahmeti Ebû Bekir'in üzerine olsun. Bütün mushafın toplan- masında insanların arasında en büyük ecir onundur. Kur'ân-ı Kerim'i iki kabın arasına toplayanların ilki odur."

Bu Mushaf-ı Şerîf, Sıddîk-ı Â'zam'ın vefâtından sonra Hz. Ömer (r.a.)'a intikâl etmiştir. Hz. Ömer'in (r.a.) vefâtından sonra, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'in zevcelerinden Hz. Hafsa (r.anha)'ya intikâl etmiştir.
Hz. Osman (r.a.) halife olunca, Mushaf-ı Şerîfi Hz. Hafsa'dan emânet olarak almış ve bu aslî nüshâdan yedi adet istinsah ettirmiştir ki bu nüshalara
"İmam Mushaflar" denir. Bu Mushaf-ı Şerîf'lerden Hz. Osman (r.a.)'ın okurken şehîd edildiği nüsha halen Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir.

Fazilet Takvimi