SULTANAHMED CAMİİ

Sultan l. Ahmed, Sultanahmed Camii'ni yaptırmak için At Meydanı'ndaki (Sultanahmet Meydanı) Ayşe Sultan'ın (Rüstem Paşa'nın kızı) mülkü olan yeri münâsip görüp 30.000 altın vererek burayı, Sokullu Sarayı'nı, At Meydanı'ndaki eski Aslanhâne ile mîrîambarı ve bazı dükkânları satın alıp; yanındaki Mehmed Paşa Sarayı ile çevredeki konaklardan bir kısmını da istimlâk ettirdi.
Buraya câmi yapılması Aziz Mahmud Hüdâî Hazretlerinin arzusu idi. Bu arzusunu zamanın pâdişahı, lll. Murad'a bildirmişti. Câmiyi yaptırmak l. Ahmed'e nasib olmuştur.

Temel atma merâsiminde duâyı Hz. Hüdâî yapmış, Sultan Ahmed de "Yâ Rabbi, kulun Ahmed'in hizmetini kabul eyle" diye duâ ederek eteğiyle toprak taşımışdı.

Câminin temeli 4 Ocak 1610 târihinde atıldı. Şeyhülislâm Mehmed Efendi, Aziz Mahmud Hüdâî, Dâvud Paşa, Murad Paşa gibi mümtaz zevat temele ilk kazmayı vurdular. Daha sonra halk oradan boşaltıldı ve padişah saraydan gelerek üzeri gümüş nakışlarla süslü, sapı kadife kaplı kazmayı eline aldı ve terleyinceye kadar temel kazdı. (Bu kazma Topkapı Sarayı müzesinin Hazine bölümünde teşhir edilmektedir. lll. Ahmed de saraydaki meşhur kütüphânesini yaptırırken büyük ceddi Sultan Ahmed'in kullandığı bu kazma ile temel kazmıştır.) Daha sonra da câminin temelini yeniçeriler, sipahiler, vezirlerle birlikte maiyyetleri de birer gün kazıp toprak attılar.

İnşâat tamamlandıktan sonra yapılan "Küşâd merâsimi"nde (açılışta) ilk hutbeyi de Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri okumuş ve her ayın ilk pazartesi günleri de va'z etmiştir.

Fazilet Takvimi