Ödemiş Müzesi

Kuzeyde Bozdağlar ile, güneyde Aydın Dağları arasında uzanan Küçük Menderes Nehri'nin suladığı verimli bir ovada yer alan Ödemiş'te bir müze kurulması fikri 1974 yılında oluşmaya başlamıştır. Eski eser koleksiyoneri olan Mutahhar Bağoğlu'nun biri 1816 m² diğeri de 956 m² olmak üzere toplam 2772 m² lik arsasını, 1975-1976 yıllarında müze binası yapılmak üzere hazineye bağlamayı ve müzenin kuruluşuyla ilgili ilk teşebbüs böyle gerçekleşmiştir.
Müze binasının inşaatına 1977 yılında başlanmayı, 1983 yılında da tamamlanmıştır. Ödemi? Müzesi'nin yapımından önce yöreye ait eserler İzmir Arkeoloji Müzesi ve Tire Müzesi'nde korunmaya alynmy? bulunuyordu. Müzenin yapymyny müteakip bu eserler her iki müzeden devir alynmy?tyr. Di?er taraftan kronolojik bütünlü?ü sa?lamak amacyyla ihtiyaç duyulan arkeolojik ve etnografik eserler ile sikke örnekleri çe?itli müzelerden seçilmi? ve Ödemi? Müzesi'ne intikal etmi?tir.
Bodrum kat üzerine bir zemin kattan ibaret olan ve çadyr formu verilerek yapylan müze tek bir salondan olu?maktadyr. Etnografya Müzesi olarak yapylan binada mevcut etnografik malzemelerin yany syra bölgeye ait arkeolojik eserler de te?hir edilmektedir. Arkeolojik bölümde ; ço?unlu?u Eski Tunç Ça?y'na (M.Ö. 3000), Arkaik (M.Ö. 700-480) Klasik (M.Ö. 30-M.S. 395) ve Bizans (M.S. 395-1453) ça?laryna ait eserler te?hir edilmektedir. Bu eserler seramikler, idoller, keski ve baltalar, a?yr?aklar, kandiller, bronz eserler, cam eserler, süs eşyaları, pişmi? toprak heykelcikler, mermer heykel ve heykelciklerdir.
Bu bölümde ayryca Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanly Dönemlerine ait 2545 adet sikke bulunmaktadyr. Etnografik bölümde; çoğunluğu Osmanlı dönemine ait çeşitli silahlar, bakır ve gümüş eşyalar, cam eserler, süs eşyaları, el işlemeleri, giysi örnekleri sergilenmektedir. Müzede Türkiye Cumhuriyeti Dönemine ait el sanatlaryna ilişkin örnekler de mevcuttur.
Ödemiş Müzesi'nde kolleksiyoner Mutahhar Başoğlu tarafyndan hibe edilen bir grup arkeolojik ve etnografik eser ile birlikte satyn alma yoluyla elde edilenler toplam 4458'e sergilenmektedir.