Vali Fahri YÜCEL Edirne Kent Tarihi Müzesi

Edirne Vali Fahri Yücel Kent Tarihi Müzesi, maddi kültür öğelerini toplayan ve izleyiciye gösteren müzelerden farklı olarak; soyut tarihi somut ifadelere dönüştüren ve halkı izleyici olmaktan, müze kullanıcısı olmaya yönlendiren çağdaş bir deneyimdir. Kent Müzesi, Edirne’mizin yaşadığı tarihi serüveni canlandıran, geçmişin kültürel birikimini bugünle buluşturan, Edirnelinin kentle ilişki kurmasını, kentine bağlanmasını teşvik eden bir olgudur. Edirne Kent Tarihi Müzesi, paylaşılmış geleneklerden ve ortak tarihten gelen zaman ve mekan duygusunu geliştirmeyi amaçlayan, kentin geleceği için faydalı olacak uğraşılarda rol üstlenmeyi planlayan bir kuruluştur.

Müzede ziyaretçiye kentle ilgili bir çıkış noktası verilmekte, anahtar bilgi ve nesneler gösterilmektedir. Kurulma çalışmaları devam eden arşiv ve bilgi işlem merkezinde, ziyaretçilerin bilgi ve belgeleri dijital ortamda temin edebileceği, bilimsel araştırmalar yapabileceği bir veri tabanı programı oluşturulmaktadır. Bilginin depolandığı bu müze, ziyaretçiyi bilgi arayışına teşvik edecek, tarih bilincini geliştirme ve bunu gelecek kuşaklara aktarmada rol üstlenecektir. Edirne’nin tarihöncesi çağlardan günümüze uzanan öyküsünün yazı ve fotoğraflarla anlatıldığı Kent Tarihi Müzesinde; bu topraklar üzerinde yaşayan insanların yarattıkları uygarlık birikimi, kültürel miras, kentli insanın yaşam tarzı, gelenekleri ziyaretçiye aktarılmakta ve kente farklı bir bakış açısı kazandırılmaktadır.


Hafızağa Konağı; Bir Kültür Mirası

Hafızağa Konağı, Edirne’nin tarihsel ve kültürel yaşamında özel bir yere sahiptir. Anıtsal mimari eserlerin bulunduğu tarihi kent dokusu içinde yer alan konağın ilk sahibi Hafız ağa dönemin siyasi olayları içinde yer almış bir kişiydi. Osmanlının son döneminde siyasi gelişmelere de tanık olan Hafızağa Konağı İttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantılarına ev sahipliği yapmıştı. Hafızağa’dan sonra konağın mülkü oğlu Bekir Kovankaya’ya; 1940 yılında, onun çocukları Mehmet ve Fatma Derviş’e, 1967’de de Fatma Naciye Kovankaya’ya geçmiştir. Varislerince 1989 yılında Abdurrahman Akgün’e satılan Hafızağa Konağı, 2000 yılının Kasım ayında Edirne Valiliği ve T.B.M.M. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığının ödeneğiyle satın alınmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ÇEKÜL Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Edirne Valiliği binanın restorasyonu, tüm mimari öğeleri aslına uygun olmak üzere, büyük bir titizlikle 14 ayda tamamlamıştır.